ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๘,๙ จำนวน ๙ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/05/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สายบ้านย่านยาว-บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (14/05/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๓,๕ ตำบลย่านยาว จำนวน ๖ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/05/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว โดยดำเนินการก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม-บรรจบถนนคันคลองชลประทาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๗๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๖ ตร.ม.โดยดำเนินการตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (08/05/62)

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้สงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๒ สาย ๔๓๒๔ บ้านคลองชะโด-บ้านท่าตาจวง หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (02/05/62)

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๙๑-๐๐๑ สาย ๓๑๔๑ บ้านย่านยาว-บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (02/05/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคูส่งน้ำโดยการขุดลอกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/04/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคูส่งน้ำโดยการขุดลอกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/04/62)
 
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สายบ้านย่านยาว-บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/04/62)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๒ สาย ๔๓๒๔ บ้านคลองชะโด-บ้านท่าตาจวง หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/04/62)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ บ้านย่านยาว-บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑.๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/04/62)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว โดยดำเนินการก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม-บรรจบถนนคันคลองชลประทาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๗๔ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๖ ตร.ม.โดยดำเนินการตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (23/04/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าสีเหลืองไม้อัด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/04/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/04/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/04/62)
ประกาศเรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ (17/04/62)
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สายบ้านย่านยาว-บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ (05/04/62)
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๒ สาย ๔๓๒๔ บ้านคลองชะโด-บ้านท่าตาจวง หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ (05/04/62)

ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สาย ๓๑๔๑ บ้านย่านยาว-บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ (05/04/62)

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ณ์บดินทรเทพยวรากูร รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/04/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/04/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรม ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/04/62)

ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ (02/04/62)

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/04/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง ๒๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/03/62)

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน บง-๒๐๑๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/03/62)

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับโรงเรียน(ช่วงปิดเทอม) จำนวน ๓ โรงเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๒ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/03/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและให้คำปรึกษาแนะนำชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/03/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะ (05/03/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตใจสดใส ร่างกายแข็งแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/03/62)
ประกาศเรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕, ๘ ตำบลย่านยาาว ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/02/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕,๘ ตำบลย่านยาว จำนวน ๓ โครงการ โดยเฉพาะเจาะจง (27/02/62)
ประกาศเรื่อง ผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กค-๑๘๑๐ สุพรรณบุรี โยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/02/62)
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (3) (18/02/62)
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (2) (18/02/62)
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (18/02/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/02/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๕๙๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/02/62)
ประกาศเรื่อง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕,๘ ตำบลย่านยาว จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/02/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล)สำหรับเครื่องจักรกลประเภทขุดลอกท่อน้ำ(รถแบ็คโฮว์)ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องจักรกล จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/02/62)
ประกาศเรื่อง ผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรม ตามดครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับผู้นำชุมชน และประชาชน ประจำปี ๒๔๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/02/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างตามโครงการอบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขับขี่ปลอดภัยบนทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/02/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๔-๖๐-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/01/62)

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๕๘๙-๕๗-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/01/62)

ประกาศเรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างนายณรงค์ นวลสนอง เก็บขยะ ม.๑-๙ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/01/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายบำรุง มโหฬาร เก็บขยะ ม.๑-๙ ระหว่างวันที่ ๑-๒๘ ก.พ.๖๒ จำนวน ๒๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/01/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายณรงค์ นวลสนอง เก็บขยะ ม.๑-๙ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/01/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงกระจายข่าวไร้สาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๓-๕๔-๐๐๐๑ หมู่ที่ ๑,๒,๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน ๓ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/01/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงตามระยะรถเครน ไฮดรอลิก(กระเช้าไฟฟ้า)ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๙๐๗ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/01/62)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างนายบำรุง มโหฬาร เก็บขยะ ม.๑-๙ ตำบลย่านยาว ประจำเดือน มกราคม จำนวน ๒๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำโดยการขุดลอกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑,๒,๘ ตำบลย่านยาว จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายณรงค์ นวลสนอง เก็บขยะ ม.๑-๙ ตำบลย่านยาว ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗ วัน โดยเฉพาะเจาะจง (28/12/61)
ประกาศเรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารสำนักปลัดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/12/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารสำนักปลัด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/12/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/12/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ระดับ SVGA ๓๐๐๐ ANSI Lumens (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/12/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/12/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน (น้ำมันดีเซล) สำหรับรถเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/12/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างนายบำรุง มโฬฬาร เก็บขยะ ม.๑-๙ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/11/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างนายณรงค์ นวลสนอง เก็บขยะ ม.๑-๙ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖ วัน โดยเฉพาะเจาะจง (30/11/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔ พุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/11/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/11/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พ.ย.๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/11/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ้่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารสุขประจำ หมู๋บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๘๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/11/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมุ่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/11/61)

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ (รถเกรดเตอร์) ตามโครงการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะเจาะจง (26/11/61)

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๓,๖ จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/11/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง ๒๐ กก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/11/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาสำรวจประเมินความพึงพอใจประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพราะเจาะจ (12/11/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลย่านยาว โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง (08/11/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กค-๑๘๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/11/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน บง-๒๐๑๑ สุพรรณบุรี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/11/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายณรงค์ นวลสนอง เป็นพนักงานเก็บขยะ ม.๑-๙ ตำบลย่านยาว ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายบำรุง มโหฬาร เป็นพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ม.๑-๙ ตำบลย่านยาว ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปลาแรด หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๙ รายการ (จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสุพรรณบุรี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง สำหรับโรงเรียน ๓ โรงเรียน จำนวน ๑๐๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๖๑-๓๑ มี.ค.๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๕๙๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปีจำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตรไม่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี (12/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างนายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ม.๑-๙ ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างพนักงานเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ ตำบลย่านยาว ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗ วัน โดยวืธีเฉพาะเจาะจง (01/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ รถจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององ์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๑-๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในช่วงปืดเทอม ๑-๓๑ ต.ค.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๖ เดือน ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายจำลอง ลิ้มภู ขับรถเก็บขยะ มูลฝอยในเขตตำบลย่านยาวรับผิดชอบระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/10/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/09/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ โครงการ โดยเฉพาะเจาะจง (25/09/61)
ประกาศเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ โครงการ (20/09/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลย่านยาว โดยเฉพาะเจาะจง (19/09/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคูส่งน้ำโดยการขุดลอกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/09/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/09/61)
ประกาศเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ โครงการ (12/09/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธืเฉพาะเจาะจง (10/09/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/61)
ประกาศเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๖ โครงการ (06/09/61)
ประกาศเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ โครงการ (05/09/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวโดยการลงหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/08/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาโครงการติดตั้งแผงลวดตะแกรงกันนก บริเวณรอบอาคารหลังกลางที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โดยวืธีเฉพาะเจาะจง (29/08/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยากำจัดวัชชพืช เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/08/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๕๙๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/61)
ประกาศเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕ โครงการ (21/08/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/61)

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝั่งท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/61)

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๑ กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวืธีเฉพาะเจาะจง (20/08/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะกาเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ๋อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๙-๕๗-๐๐๐๑ และ ๔๘๙-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/08/61)
ประกาศเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ (14/08/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๖ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/08/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/08/61)

ประกาศเรื่องการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนโครงการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๒,๖ จำนวน ๒ โครงการ (06/08/61)

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกยุงลายบรรจุของ ๕๐ กรัม ๕๐๐/ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/07/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/07/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๒,๓,๖ จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/07/61)
ประกาศเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จหมู่ที่ 2,3,6 จำนวน 4 โครงการ (19/07/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้อง CCTV หมู่ที่ ๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/07/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง องค์การบรืหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/07/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา ใช้สำหรับซ่อมแซมประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวรับผิดชอบ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง (12/07/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/07/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/07/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน บง-๒๐๑๑ สุพรรณบุรีขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/07/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน ๑ ปี โดยเฉพาะเจาะจง (06/07/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/06/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/06/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซ๊จำนวน ๓ โรงเรียน ตั้งแต่ ๑๗-๓๑ พ.ค.๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/06/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/06/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/06/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๕๙๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/06/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับ ๓ โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๙๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/06/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๕๙๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/06/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/06/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงชาติตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/06/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/06/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุก จำนวน ๑ คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อเก็บขยะแทนรถเก็บขยะของ อบต.ย่านยาวที่เข้าซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/06/61)
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๕,๖,๘ จำนวน ๖ โครงการ ตามแบบ อบต.ย่านยาว (18/05/61)
ประกาศเรื่อง รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่าสุด (22/05/61)
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบ อบต.ย่านยาว (18/05/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน กค-๑๘๑๐ สุพรรณุรี จำนวน ๔ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/05/61)
ประกาศเรื่อง ผู้นะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ คนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/05/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๕ ตำบลย่านยาว จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (02/05/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/04/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/04/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/04/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/04/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับ หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖,๗,๘,๙ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/04/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ สร้างจิตใจสดใส ร่างกายแข็งแรง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ และวันที่่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง (19/04/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตใจสดใส ร่างกายแข็งแรง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/04/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดจ้างเหมาจัดทำระบบเทคสารสนเทศ อิเล์กทรอนิกส์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน GLS Ltex๓๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/04/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/04/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ ๓,๖ และหมู่ที่ ๕,๘ ตำบลย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (10/04/61)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๕ ตำบลย่านยาว จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (10/04/61)
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลน์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว (27/03/61)
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (23/03/61)
ประกาศเรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (23/03/61)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ ๓,๕ และหมู่ที่ ๕,๘ ตำบลย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (23/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับ หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖,๗,๘,๙ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับสีขาว จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๔๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับโรงเรียน(ช่วงปิดเทอม)จำนวน ๓ โรงเรียน จำนวน ๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ คนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับ หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖,๗,๘,๙ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับสีขาว จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๔๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับโรงเรียน (ช่วงปิดเทอม) จำนวน ๓ โรงเรียน จำนวน ๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/03/61)
ประกาศเรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (15/03/61)
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (15/03/61)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลน์ติกตอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางเดิมแยกสะพานปูนบ้านหนองแขม ถึงสามแยกบริเวณที่นายโยธิน ฉายอรุณ ระยะทางยาว ๙๘๕ เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร มีพื้นที่ปรับปรุงถนน ๓,๙๒๐ ตร.ม. (15/03/61)
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (09/03/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๕๙๓ สุพรรณบุรี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/02/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเพื่อวางเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๓ โดยเฉพาะเจาะจง (28/02/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๙ ตำบลย่านยาว จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/02/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กองช่าง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/02/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๑,๓,๘ ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/02/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคูส่งน้ำโดยการขุดลอกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖,๓,๒ ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/02/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่าง โดยเฉพาะเจาะจง (28/02/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน จำนวน ๔ วัน ตามโครงการฝึกอบรมสัมนาฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๔-๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/02/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒๒ คนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/02/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ตามโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี ๗ ) โดยเฉพาะเจาะจง (09/02/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี ๗ ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/02/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/02/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/02/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สายบ้านย่านยาว บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว,หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (31/01/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๕๙๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/01/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงประตูรั้วทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/01/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/01/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง-๒๐๑๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/01/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๑๘๑๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/01/61)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สายบ้านย่านยาว บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว,หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (12/01/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน (11/01/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย บรรจุซอง ๕๐ กรัม ๕๐๐ซอง/ถัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (11/01/61)
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน กค-๑๘๑๐ สุพรรณบุรี จำนวน ๔ เส้น (11/01/61)

ประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สายบ้านย่านยาว-บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว,หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว (05/01/61)

ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สายบ้านย่านยาว บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว.หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding (05/01/61)
ประกาศเรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (05/01/61)
ประกาศเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (05/01/61)
ประกาศแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟิลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สายบ้านย่านยาว-บ้านทุ่งใหญ่หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว,หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ ตร.ม. (05/01/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๗,๘,๙ ตำบลย่านยาวประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (19/12/60 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (19/12/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (19/12/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานเก็บขยะมูลฝอยทำงานบริการ เก็บขยะ มูลฝอย หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๗,๘,๙ ตำบลย่านยาว ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓๑๒ วัน (19/12/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงตามรอยระยะรถเครนไฮดรอลิก ( กระเช้าไฟฟ้า ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๙๐๗ สุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ (19/1260)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซ่มกล้อง CCTV หมู่ที่ ๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (19/12/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๖,๘ ตำบลย่านยาว (19/12/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ ตำบลย่านยาว จำนวน ๕ โครงการ (19/1260)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเพื่อวางเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒,๙ ตำบลย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ (19/12/60)
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (14/12/60)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ รถจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับ ๓ โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑ จำนวน ๑๐๐ วัน (13/12/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซีสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ ศูนย์ตั้งแต่ ๒ ต.ค.๒๕๖๐-๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ จำนวน ๒๖๐ วัน (13/12/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถเก็บขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ม.๑-ม.๙ ( นายจำลอง ลิ้มภู ) (13/12/60)
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (13/12/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างพนักงานเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลขึ้นรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว พร้อมทั้งนำไปทิ้งในสถานที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวจัดให้ และต้องไม่ให้ขยะตกค้างหรือค้างคืนเป็นเวลาหลายวัน ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเก็บเงินค่าธรรมเนียม ม.๓-ม.๙ (13/12/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปะยาง นอกสถานที่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-๑๘๑๐ สุพรรณบุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน ๑ รายการ (21/11/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซ่มกล้อง CCTV หมู่ที่ ๓,๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (21/11/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๒ คน (21/11/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยะมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี จำนวน ๑ พวง (21/11/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน กค.๑๘๑๐ สุพรรณบุรี จำนวน ๓ รายการ (21/11/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐-๕๘-๐๐๑ และ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๒ เครื่อง (21/11/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี จำนวน ๕ ป้าย (21/11/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ,5, 6, 8, 9 (15/11/2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,5,6,8,9 (27/10/2560)
ประกาศเรื่อง ตารางงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (25/10/60)
ประกาศเรื่องรายงานผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวได้อนุมัติข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 (25/10/60)
ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ (03/10/60)
ประกาศเรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (02/10/60)
ประกาศเรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (01/09/60)
ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว 10/08/2560
ประกาศเรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (01/08/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๗,๘ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ปปช.ราคากลาง) (27/07/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ปปช.ราคากลาง) (26/07/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โดยดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดารภายในอาคารเอนกประสงค์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ปปช.ราคากลาง) (18/07/60)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๓,๕,๗ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ปปช.ราคากลาง) (18/07/60)

ประกาศโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 12/07/2560
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ 3,5,7 ต.ย่านยาว 12/07/2560
ประกาศเรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนมิถนายน พ.ศ.๒๕๖๐ (08/07/60)
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ จำนวน ๑๑ โครงการ 27/06/2560
ประกาศเรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (01/06/60)
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ 3,6,7 ตำบลย่านยาว จำนวน 11 โครงการ 22/05/2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๓,๖,๘ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ปชช.ราคากลาง) (02/05/60)
ประกาศเรื่อง รางงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ (02/05/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๑,๓,๗,๙ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี(ปปช.ราคากลาง) (28/04/60)
ประกาศเรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญํติข้อมูลข้าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (03/04/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง ถมดิน พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี(ปชช.ราคากลาง) (14/03/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและลานโดยดำเนินการลาดยางแอสฟัลน์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าและลานหน้าเสาธง (ปปช.ราคากลาง) (14/03/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยแผ่นทัลชีส(ปปช.ราคากลาง) (08/03/60)
ประกาศเรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ (02/03/60)
ประกาศเรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ (01/02/60)
ประกาศเรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนฉันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (06/01/60)
ประกาศเรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (01/12/59)
ประกาศเรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (01/11/59)