หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

ประวัติความเป็นมา

ตำบลย่านยาวก่อนนั้น เดิมชื่อตำบลวังหิน แขวงอำเภอนางบวช ก่อนปีใหม่พุทธศักราช 2437 บ้านสามชุก ตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ยกฐานะเป็นอำเภอสามชุก และในปีพุทธศักราชเดียวกันตำบลวังหิน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ตำบลย่านยาว โดยยึดเอาชื่อตามลำแม่น้ำท่าจีน ซึ่งมีความยาวโดย ประมาณสองกิโลเมตรเศษและมีการแต่งตั้งนายตำบลขึ้นใหม่หลังจากอำเภอสามชุกแยกจากนางบวชมาเป็นอำเภอสามชุก โดยการแต่งตั้งจากนายอำเภอสามชุกคนแรก คือ ท่านขุนพรหมสุภา (รอด) ที่บ้านตำบลย่านยาว โดยให้ ผู้ใหญ่ช่ำ มณีอิน เป็นกำนัน คนแรกของตำบลย่านยาว ในปีพุทธศักราช 2438 กำนันช่ำ มณีอิน ได้บรรดาศักดิ์เป็นขุนย่านยาวเขต คือ มีเขตติดต่อกับตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ ในปัจจุบัน

 

1. ที่ตั้ง
ตำบลย่านยาว อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามชุก ไปทางทิศใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท

 

2. เนื้อที่
ตำบลย่านยาว มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 23,125 ไร่

 

3. ภูมิประเทศ
อบต.ย่านยาวมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการเกษตรเนื่องจากดินมีคุณภาพและมีแหล่งน้ำที่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้

 

4. อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.วังหว้า,อบต.วังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.วังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.บ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

5. จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ที่ 1 บ้านลำพระยา

2. หมู่ที่ 2 บ้าน วังหว้า

3. หมู่ที่ 3 บ้าน ย่านยาว

4 . หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน

5 . หมู่ที่ 6 บ้าน บางขวาก

6 . หมู่ที่ 7 บ้าน หนองแขม

7 . หมู่ที่ 8 บ้าน ย่านยาว

8 . หมู่ที่ 9 บ้าน ท่าทอง

 

6. ประชากร
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร ตำบลย่านยาวมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น ๕,๔๓๓ คน แยกเป็นชาย ๒,๕๗๓ คน หญิง ๒,๘๖๐ คน จำนวนครัวเรือน ๒,๐๒๔ ครัวเรือน ( ข้อมูล เดือน มีนาคม ๒๕๕๗ ) ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 1๔๘.๘๑ คน / ตารางกิโลเมตร


หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

จำนวนประชากร

๑ . บ้านลำพระยา

๒๐๖

๒๘๓

๒๙๐

๕๗๓

๒ . บ้านวังหว้า

๒๘๖

๔๑๖

๔๓๕

๘๕๑

๓ . บ้านย่านยาว

๓๕๓

๕๒๙

๖๐๘

๑ , ๑๓๗

๔ . บ้านวังหิน

๓๒๕

๓๘๘

๔๖๓

๘๕๑

๕ . บ้านบางขวาก

๔๕๐

๓๔๑

๔๐๘

๗๔๙

๖ . บ้านหนองแขม

๒๓๑

๓๘๙

๓๗๕

๗๖๔

๗ . บ้านย่านยาว

๑๒๐

๑๖๒

๑๙๔

๓๕๖

๘ . บ้านท่าทอง

๕๓

๖๕

๘๗

๑๕๒

รวม

๒ , ๐๒๔

๒ , ๕๗๓

๒ , ๘๖๐

๕ , ๔๓๓

 


7. สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลย่านยาว ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เนื่องจากมีน้ำที่สมบูรณ์และประกอบด้วยศักยภาพของดินมีความเหมาะสมในการเพาะปลูก ซึ่งส่วนใหญ่ พืชปลูกได้แก่ ข้าว ซึ่งปลูกประมาณ 11,395 ไร่ รองลงมา คือ การปลูกไม้ดอก ผลไม้และอื่นๆ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่ซึนอกจากการเกษตรกรรมแล้วยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและค้าขายอาหารร้านค้าปลีกจำนวนหนึ่ง

หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล
- โรงงาน 1 แห่ง
- โรงสีข้าว 2 แห่ง


8. สภาพทางสังคม
การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
- ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
- หอกระจายข่าว จำนวน ๘ แห่ง
- ศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน จำนวน ๘ แห่ง
- ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์ฝึกอาชีพ จำนวน 1

 

9. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด จำนวน 3 แห่ง

 

10. สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง

 

11. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง

 

12. แหล่งน้ำธรรมชาติ
- บึง , หนอง และอื่น ๆ จำนวน 3 แห่ง
- แม่น้ำ จำนวน 1 สาย

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบล มีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล ดังนี้

 

- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 340 ผ่านตำบลย่านยาว นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางวิ่งให้บริการอีกด้วย

 

การโทรคมนาคม
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 ตู้

 

การไฟฟ้า
- ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง จำนวน 8 หมู่บ้าน
- จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมดในตำบล

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- บ่อโยก จำนวน 3 แห่ง
- ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 12 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม