***รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน***
***มหาดไทยสามัญประจำบ้าน***
***รายงานผลการดำเนิการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๑***
***รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๑***
***รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๑***
***การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระยะเวลารอบ 6 เดือน***
***การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
***แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี***
***แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑***
***คู่มือข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี***
***ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๕๙***
***มาตรฐานการปฏิบัติงาน กองช่าง***
***องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )
***นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรบุรี
***เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส***
***เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว***
***เจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม***
***คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (3)
***คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (2)
***คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (1)