***ประกาศเรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ (18/03/62)
***ประกาศเรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต (11/02/62)
***ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (01/02/62)
***ประกาศเรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (28/01/62)
***ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) (28/01/62)
***ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ (14/01/62)
***ประกาศเรื่อง ยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย (11/01/62)
***ประกาศเรื่อง รับสมัคร ศพค.เข้าร่วมจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) (05/11/61)
***ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนบ้านหนองแขม (02/11/61)
***ประกาศเรื่อง ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (04/10/61)
***ประกาศเรื่อง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (18/09/61)
***ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ (30/08/61)
***ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ (23/08/61)
***ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฏหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น (12/08/61)
***ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความซื้อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต (09/08/61)
***ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (19/07/61)
***ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (07/05/61)
***ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ,ศ.๒๕๖๑ (10/04/61)
***ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สายบ้านย่านยาว บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว,หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว (08/01/61)
***ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สายบ้านย่านยาว บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว,หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว (27/12/60)
***ประกาศเรื่อง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (27/12/60)
***ประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สายบ้านย่านยาว-บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว,หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว (27/12/60)
***ประกาศเรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) และหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 (26/12/60)
***ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สายบ้านย่านยาว บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว ตำบลย่านยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
***ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สายบ้านย่านยาว บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว,หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
***ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ประจำปีงบประมาณ 2561 23/11/2560
***ประกาศเรื่อง กำหนดยื่นแบบประเมินหรือทำใบนำและเสียภาษี งบประมาณปี 2561 22/11/60
 
***ประกาศเรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (30/10/60)
***ประกาศเรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,,5,6,8และ9 วันที่27/10/2560
***ประกาศเรื่อง รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (24/10/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (24/10/60)
***เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง12/10/60
***ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง12/10/60
***ประกาศเรื่อง ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (09/09/60)
***ประกาศเรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (02/10/60)
***ประกาศเรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน (02/10/60)
***ประกาศเรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (02/10/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (27/09/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (25/09/60)
***ประชาสัมพันธ์เรื่อง โปรชัวร์ข่าวสารน่ารู้ การรณรงค์ลดเผาในที่โล่ง (19/09/60)
***ประชาสัมพันธ์เรื่อง โปรชัวร์ข่าวสารน่ารู้ การคัดแยะขยะให้ถูกวิธี (29/08/60)
***ประชาสัมพันธ์เรื่อง โปรชัวร์ข่าวสารน่ารู้ สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อบต.ย่านยาว (25/08/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (25/08/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (25/08/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (21/08/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (17/08/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (16/08/60)
***ประกาศเรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (07/08/60)
***ประกาศเรื่อง ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๕ ) แก่ไขโครงสร้างส่วนราชการ (07/08/60)
***ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๕) (07/08/60)

***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (01/08/60)

***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (31/07/60)
***ประชาสัมพันธ์เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลย่านยาว (25/07/60)
***ประชาสัมพันธ์เรื่อง โปรชัวร์ข่าวสารน่ารู้ สภาวะโลกร้อน (25/07/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (07/07/60)
***ประชาสัมพันธ์เรื่อง โปรชัวร์ข่าวสารน่ารู้ การทำ EM BALL ใช้ในบ้าน (16/06/60)
***ประกาศเรื่่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (13/06/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (25/05/60)
***ประชาสัมพันธ์เรื่อง โปรชัวร์ข่าวสารองค์ความรู้ น้ำหมักชีวภาพ (23/05/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (18/05/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (15/05/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลย่านยาว (29/04/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (18/04/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่นตำบลย่านยาว (14/03/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (23/02/60)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (07/02/60)
***ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) (16/12/59)
***ประกาศเรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (16/12/59)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (16/12/59)
***ประกาศเรื่อง กำหนดยื่นแบบประเมินหรือทำใบนำและเสียภาษี งบประมาณปี ๒๕๖๐ (22/12/59)
***ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (31/10/59)
***ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (10/10/59)
***ประกาศเรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) (03/10/59)
***ประกาศเรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (19/09/59)
***ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ปรับปรุง) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (1/04/59)
***แผนจัดซื้อจัดจ้าง
***รายละเอียดแผนจัดซื้อจัดจ้าง
***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
***การป้องกันและระงับอัคคีภัย
***สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลย่านยาว
***เกร็ดความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพและการป้องกันโรค

***ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษี ภายในวันและเวลาที่กฏหมายกำหนด

***ประกาศเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (01/09/59)
***ประกาศเรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (17/07/58)