แผนการบริหารงานบุคคล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเม…

วันที่ประกาศ : 28 สิงหาคม 2562

     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ standa...

อ่านรายละเอียด

นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหาร แ…

วันที่ประกาศ : 28 สิงหาคม 2562

     นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ policy_strategy_plan_human_resource.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าร…

วันที่ประกาศ : 28 สิงหาคม 2562

     แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายงานการสอน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ ...

อ่านรายละเอียด

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาช…

วันที่ประกาศ : 28 สิงหาคม 2562

     แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ career_path.pdf    

อ่านรายละเอียด

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณ…

วันที่ประกาศ : 13 พฤษภาคม 2562

     มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 คลิกดดูรายละเอียดได้ในไ...

อ่านรายละเอียด

กำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการ…

วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2562

     กำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู / พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ O27.6.6IT...

อ่านรายละเอียด

ซักซ้อมแนงทางปฏิบัติในการแต่งต…

วันที่ประกาศ : 06 มีนาคม 2562

     ซักซ้อมแนงทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการ หรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ  สามารคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไ...

อ่านรายละเอียด

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุค…

วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2561

     ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ O27.6.8ITA2562.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริ…

วันที่ประกาศ : 03 กันยายน 2561

     รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ O27.7.5ITA2562.pdf &n...

อ่านรายละเอียด

ประกาศหลัเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหน…

วันที่ประกาศ : 02 สิงหาคม 2561

     ประกาศหลัเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ O27.6.11ITA2562.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัด…

วันที่ประกาศ : 28 กรกฎาคม 2561

     ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อเลื่อน และแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 สามารถเข้าไปดูรายละ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการแ…

วันที่ประกาศ : 15 กรกฎาคม 2561

     ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไ...

อ่านรายละเอียด

ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรั…

วันที่ประกาศ : 19 มีนาคม 2561

     ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ O27.6.10ITA2562.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม และจ…

วันที่ประกาศ : 14 ธันวาคม 2560

     โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ O2771ITA2562.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันก…

วันที่ประกาศ : 25 พฤศจิกายน 2560

     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2562) สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ O27.7.4ITA2562.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะร…

วันที่ประกาศ : 10 มีนาคม 2560

      การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย       ไฟล์แนบ O27.6.9ITA2562.pdf      ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเม…

วันที่ประกาศ : 09 มีนาคม 2560

     ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 2560-03-09.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งพนักง…

วันที่ประกาศ : 15 กรกฎาคม 2559

     หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 2559-07-15-1.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำมาตร…

วันที่ประกาศ : 15 กรกฎาคม 2559

     หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 2559-07-15-2...

อ่านรายละเอียด

การกำหนดสมรรถนะ เพื่อการประเมิ…

วันที่ประกาศ : 01 เมษายน 2559

     การกำหนดสมรรถนะ เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง "ระบบวิทยฐานะ" สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล...

อ่านรายละเอียด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับว…

วันที่ประกาศ : 30 ธันวาคม 2558

     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 2558-12-30-1.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับว…

วันที่ประกาศ : 30 ธันวาคม 2558

     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 2558-12-30-2.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

EX01

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

karnjana
dla
newskm
1111
1567
admincourt
cgd go th
thaihealth
egovernment
oag go th
samaphan.org

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้42
เมื่อวานนี้106
สัปดาห์นี้724
เดือนนี้3181
ทั้งหมด18809